×

Titel

Text

ALGEMENE VOORWAARDEN VILLA DORRESTEIN

1. DEFINITIES

1.1 Villa Dorrestein:
Villa Dorrestein is onderdeel van TBK Baby Spa BV. Gevestigd aan Dorpsstraat 35, 2912CA Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86969560, exploitant van de webwinkel, fysieke winkel, baby spa, echografie praktijk, en fotografie praktijk, bereikbaar via de website www.villadorrestein.nl.

1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Villa Dorrestein voor de afname van producten, diensten of behandelingen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en diensten van Villa Dorrestein.

2.2 Wijzigingen:
Villa Dorrestein behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Villa Dorrestein of op andere wijze.

3. DIENSTEN EN BEHANDELINGEN

3.1 Baby Spa:
Villa Dorrestein biedt baby spa diensten aan onder de naam Villa Dorrestein. Klanten die gebruik maken van de baby spa dienen tevens akkoord te gaan met de specifieke voorwaarden en huisregels zoals hieronder beschreven.

Huisregels baby spa
Om uw bezoek aan ons zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen.

 • Om optimaal te genieten van de baby spa, vragen wij u om de stilte en rust in acht te nemen.
 • De baby’s zijn verplicht een zwemluier, die wij aanbieden, in bad te dragen.
 • Zelf meegebrachte oliën zijn niet toegestaan.

3.2 Echografie Praktijk en Fotografie Praktijk:
Villa Dorrestein biedt echografie en fotografie diensten aan. Klanten die gebruik maken van deze diensten gaan akkoord met de voorwaarden en privacyrichtlijnen zoals vermeld op de website van Villa Dorrestein en in deze algemene voorwaarden.

4. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Verwerking van Persoonsgegevens:
Villa Dorrestein respecteert de privacy van haar klanten en behandelt persoonlijke gegevens volgens de geldende privacywetgeving. Klanten dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor het doorgeven van relevante gezondheidsinformatie met betrekking tot henzelf of hun kinderen voorafgaand aan behandelingen.

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY ALGEMEEN

 • Villa Dorrestein neemt de persoonlijke gegevens van klanten op in een geautomatiseerd systeem.
 • Villa Dorrestein behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds 25 mei 2018.
 • Villa Dorrestein verkoopt of verhuurt de gegevens van de klant niet aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 • Villa Dorrestein respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Villa Dorrestein stelt uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.
 • De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
 • Villa Dorrestein gebruikt persoonlijke gegevens om de door uw gekozen dienst(en) correct uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand welke veilig wordt opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van Villa Dorrestein.

Baby Spa & Fotografie

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóórdat je aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Villa Dorrestein te boeken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kind.
 • Het bovenstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Villa Dorrestein.
 • Door gebruik te maken van onze diensten gaat u hiermee akkoord.

4.2 Gebruik van Cookies:
Villa Dorrestein maakt gebruik van cookies op haar website. Klanten kunnen ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

4.3 Digitale communicatie
Wanneer u Villa Dorrestein een e-mail stuurt of een andere vorm van digitale berichten kunnen wij deze bewaren. Dit om de door uw gestelde vragen of verzoeken correct te kunnen verwerken.

5. BETALINGEN, CADEAUBONNEN EN ANNULERING

5.1 Betalingen:
Cadeaubonnen en producten kunnen online worden betaald via de website www.villadorrestein.nl. Betalingen voor diensten dienen online te worden voldaan op de dag van boeking. Alle aankopen in de winkel kunnen met de pin of contant worden betaald.

5.2 Cadeaubonnen:
Door gebruik te maken van Villa Dorrestein cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Villa Dorrestein uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen).
 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Villa Dorrestein te worden verstrekt.
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
 • Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Villa Dorrestein een nieuwe cadeaubon aan te schaffen.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

5.3 Annuleringsbeleid diensten

GEEN GELD RETOUR TIJDENS FLOAT & NO-SHOW OF EEN VAN ONZE ANDERE DIENSTEN

 • Wij vragen u om minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kan door middel van bellen (0180-233 180) of door een e-mail te sturen naar info@villadorrestein.nl.
 • Late annuleringen (minder dan 24 uur) ontvangen geen restitutie of te goed, ook niet in de vorm van een cadeaubon noch is uw betaling overdraagbaar.
 • Annuleringen meer dan 24 uur voor een dienst ontvangen geen restitutie of te goed ook niet in de vorm van een cadeaubon, voor deze behandelingen geldt dat u wel uw dienst opnieuw mag inplannen.
 • Als u te laat komt, kan het zijn dat uw sessie wordt ingekort (afhankelijk van de drukte).
 • Baby spa en fotoshoot: Wanneer uw baby geen plezier beleeft aan de sessie of u om een andere reden de sessie voortijdig afbreekt, kunnen wij u geen geld retour geven. U heeft immers de sessie geboekt en de tijd gereserveerd.

5.4 Retourbeleid

Voor het retourbeleid verwijzen wij u naar de website waar ons retourbeleid is opgenomen.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

6.1 Aansprakelijkheid:
Hieronder een aantal punten betreffende de aansprakelijkheid.

 • Villa Dorrestein houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen/letsel aan personen en/of schade aan goederen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd.
 • Villa Dorrestein is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.
 • De klant voorziet Villa Dorrestein vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Villa Dorrestein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

6.2 Overmacht:
In geval van overmacht zal Villa Dorrestein zich naar redelijkheid inspannen om de klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

7. COPYRIGHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Gebruik van Materialen:
Niets van de website www.villadorrestein.nl mag worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Villa Dorrestein. Alle rechten op foto’s en andere materialen zijn voorbehouden aan Villa Dorrestein.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

8.1 Toepasselijk Recht:
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen:
Geschillen tussen Villa Dorrestein en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Villa Dorrestein is gevestigd.

9. CONTACTGEGEVENS

Villa Dorrestein, onderdeel van TBK Baby Spa BV, Dorpsstraat 35, 2912CA Nieuwerkerk aan den IJssel, KvK-nummer: 86969560 Website: www.villadorrestein.nl E-mail: info@villadorrestein.nl

Door gebruik te maken van de diensten van Villa Dorrestein gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023.